Huisbezoek

De kerkenraad legt in de wintermaanden op dinsdagavond bezoeken af bij de gemeenteleden thuis. Vooraf wordt een telefonische afspraak gemaakt. Het huisbezoek is bedoeld voor het gehele gezin. Ook de kinderen horen daarbij. Het huisbezoek heeft in de eerste plaats tot doel de gemeente te bouwen en toe te rusten in de dienst des Heeren. Daarom hebben de ambtsdragers de roeping te vragen naar de geestelijke welstand van de gemeenteleden en zo nodig in alle liefde te vermanen. Ook mogen zij bemoedigen en vertroosten en daarom willen zij luisteren naar de zorgen en moeilijkheden die er kunnen zijn in het leven van alle dag. Kortom: deel uw zorgen, moeite en verdriet, maar ook de vreugdevolle dingen mee, opdat wij met u kunnen meeleven én meebidden.

 

Zieken(huis)bezoek

Het wordt op prijs gesteld, als u in geval van ziekte en/of ziekenhuisopname, dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan de predikant, bij diens afwezigheid kunt u dit aan de scriba doorgeven. Degenen, die opgenomen zijn in het ziekenhuis, zullen als dat mogelijk is, wekelijks bezocht worden door de predikant. In de regel gebeurt dit op donderdag. Na thuiskomst geven predikant en wijkouderling verdere pastorale zorg. Bij ernstige ziekte zal gestreefd worden naar blijvende begeleiding.

 

Ouderenbezoek

De 70 – 79 jarigen worden bezocht door de wijkouderling. De 80-jarigen en ouder worden na hun verjaardag bezocht door de predikant. Daarnaast krijgen zij bezoek, indien nodig, van de predikant en de wijkouderling.


Huwelijksbevestiging

Het is aan te bevelen om geruime tijd voor de trouwdatum overleg te hebben met de predikant. Voor de huwelijksplechtigheid zal er een trouwgesprek plaatsvinden. Tijdens dit gesprek zal er gesproken worden over de betekenis van het huwelijk als instelling van God en de roeping die gehuwden hebben tegenover de Heere en elkaar. Er is de afspraak binnen de kerkenraad, dat de bevestiging en inzegening altijd plaatsvindt door de plaatselijke predikant. In uitzonderlijke gevallen kan een andere predikant voorgaan. Hierover besluit de kerkenraad per geval. Verder is de dringende wens dat het verdere van de huwelijksdag in overeenstemming zal zijn met het Woord des Heeren.

 

Jubilea
Melding in de kerkbode en meeleven rond huwelijksjubilea zal er alleen zijn, wanneer de kerkenraad een kaart ontvangt. Wanneer men dat wenst zal er na het jubileum voorbede worden gedaan in de kerkdienst.

 

Begrafenis

Ook in droeve omstandigheden is het onze roeping met elkaar mee te leven. Het is aan te bevelen om de predikant zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van het overlijden. Vervolgens kunt u degene bellen, die zorg moet dragen voor het regelen van de begrafenis. Laat deze eerst, voordat de kaarten worden gedrukt, contact opnemen met de predikant over de dag van de begrafenis. In overleg met predikant en contactpersoon kerkvoogdij zal het tijdstip van de rouwdienst worden vastgesteld. De rouwdienst voorafgaand aan de begrafenis kan door de kerkradio worden uitgezonden, alleen op verzoek van de familie.

 Reglement Begrafenissen:   reglement