Over ons

De hervormde gemeente van Uddel is een gemeente die staat op de gereformeerde grondslag binnen de Protestantse Kerk in Nederland.  Dat houdt in dat Jezus Christus haar Hoofd en Heiland is en dat de Bijbel voor haar het onfeilbare Woord van God is, gezaghebbend voor leer en leven.

De gemeente belijdt het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, zoals neergelegd in de drie algemene belijdenisgeschriften van de kerk, namelijk de Apostolische Geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius. De gemeente wil staan in de traditie van de Reformatie en trouw zijn aan de belijdenis van het voorgeslacht. Zij acht zich dan ook gebonden aan de drie bijzondere belijdenisgeschriften van de kerk, de drie Formulieren van Enigheid, namelijk de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels.

De gemeente telt 783 leden

De gemeente komt zondags twee keer samen. Wanneer u een dienst met ons mee zou willen maken bent u van harte welkom en nodigen wij u van harte uit!!

Op onze website hopen wij u een beeld van onze gemeente te geven. U vindt hier een overzicht van de komende preekbeurten, activiteiten, adressen, etc. Verder kunt u kennismaken met de verenigingen en commissies, die elk op hun eigen wijze actief zijn binnen onze gemeente.

Contact: Scriba  G. Schouten
telefoon: 0577-401056

Koster: G. Dijkgraaf
telefoon: 0577-401785