Aan het college van kerkrentmeesters is in het bijzonder toevertrouwd het behartigen van de materiële zaken van onze hervormde gemeente voor zover niet van diaconale aard. Deze omvatten onder meer:

–        het beheer van de kerkelijke gebouwen, de pastorie, de woningen en andere eigendommen;

–        het vaststellen van de materiële behoeften van de gemeente en de wijze waarop  daarin zal worden voorzien;

–        het inzamelen van de gaven ter bekostiging van traktementen, salarissen en  andere benodigde uitgaven;

–        het opstellen van een begroting en jaarrekening;

–        het bijhouden van de registers van de gemeenteleden;

–        beheer collectemunten;

–        het inzamelen van de gelden, die voor de instandhouding van het  kerkelijk leven   nodig zijn, gaat in onze gemeente hoofdzakelijk via de dienst van offeranden  (collecten) tijdens de kerkdiensten, middels de vrijwillige bijdrage, het verjaardagsfonds en de solidariteitskas.

 

Vrijwillige Bijdrage

Betreffende de vrijwillige bijdrage houden we twee inzamelingsacties per jaar. In de maand april krijgt ieder gezin een rondschrijven met de jaarrekening van het afgelopen jaar en de begroting voor het komende jaar. Tevens is dit van een toelichting voorzien. De gemeenteleden boven de 18 jaar met een eigen inkomen, worden verzocht om naar draagkracht een bijdrage te geven voor de Heere en Zijn Dienst. Ook in de maand oktober maken wij een rondgang. Als CvK zijn wij dankbaar dat wij, mede door de opbrengst van deze kerkelijke bijdragen, aan onze financiële verplichtingen kunnen voldoen. De bijdrage wordt vooral via de bank voldaan.

 

Verjaardagsfonds

Ieder jarig gemeentelid van 18 jaar en ouder wordt namens de Hervormde Gemeente gefeliciteerd met zijn/haar verjaardag middels een kaart en een enveloppe. Het ‘verjaardagsfondszakje’ wordt door een vrijwilligster opgehaald. In dit zakje kunt u uw gift doen in de vorm van geld of collectemunten. U kunt uw gift ook storten op onze bankrekening. De opbrengsten van het verjaardagsfonds hebben meestal een speciale bestemming, wat aangegeven staat op het zakje.

 

Solidariteitskas

Elk jaar worden in de maand juni de enveloppen voor de bijdrage aan de Solidariteitskas bij u bezorgd. Ieder lidmaat zal zo’n enveloppe, met het verzoek een bijdrage ad € 10,00 te betalen, ontvangen. Door uw bijdrage, aan het centrale steunfonds van de Protestantse Kerk in Nederland, steunt u niet alleen het algemene kerkenwerk, maar ook het werk in onze Hervormde gemeente, omdat wij € 5,00 per lidmaat moeten afdragen, ongeacht of men wel of niet betaalt. De andere helft van uw bijdrage komt direct ten goede aan onze gemeente. Echter, als u niet bijdraagt, komt dit als extra last voor onze gemeente.

 

Ledenregistratie

Als CvK zijn wij aangesloten bij de LRP, ofwel de Leden Registratie Protestantse Kerk binnen de PKN. Voor onze gemeente wordt de ledenadministratie (mutaties e.d.) verzorgd door de heer R. van Dijk.

 

Privacy wetgeving: AVG

Op 25 mei 2018 is de Europese wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht gegaan. Met deze Verordening worden persoonsgegevens beter beschermd. Bij persoonsgegevens gaat het om een naam, huisadres, e-mailadres, medische informatie, etc. In verbondenheid aan elkaar delen wij als gemeente persoonsgegevens met elkaar, met gasten en met belangstellenden. Denk daarbij aan de kanselafkondigingen en de berichten in kerkbode omtrent ziekte, overlijden, jubilarissen, etc. Deze verbondenheid willen we ook onder de nieuwe wet AVG voortzetten. Kanselafkondigingen, kerkbodeberichten en overige zaken aangaande persoonsgegevens werden in het verleden altijd in overleg met de (gezaghebbende) persoon gedaan. Maar de AVG vraagt meer. Als kerkelijke gemeente moeten wij namelijk ook de toestemming kunnen aantonen en moet het duidelijk zijn waar u expliciet toestemming voor geeft. Om de huidige praktijk in de gemeente betreffende de uitwisseling van persoonsgegeven te behouden, ontvangen alle (doop)leden persoonlijk een brief waarin zij schriftelijk hun toestemming kunnen verlenen. Daarnaast zijn we verplicht om onze leden, gasten en belangstellenden te informeren welke persoonsgegevens we verzamelen en met welk doel. Dit is verwerkt in het Privacy statement die u op de website van onze gemeente kunt vinden. www.hervormduddel.nl. De administratie die voortvloeit uit de nieuwe privacy wetgeving valt onder de verantwoordelijkheid van het College van kerkrentmeesters. De contactpersoon is kerkrentmeester R. van Dijk.

 

Collectemunten

Iedere 1e maandag van de maand vind er verkoop plaats in de consistoriekamer van 19.00 uur tot 20.30 uur. Er zijn collectemunten te koop van € 0,60 (geel), € 1,40 (oranje) en € 2,75 (blauw). Betaling vindt het liefst plaats middels een eenmalige machtiging. Contante betaling is ook mogelijk. De collectemunten kunnen voor alle collecten en voor genoemde bijdragen in onze kerk gebruikt worden. Collectemunten van clubs en verenigingen kunnen worden ingeleverd bij dhr. R. van Dijk. Dan zorgt hij voor de verdere afhandeling.


Vrijwilligers

Veel taken in de gemeente worden gedaan door vrijwilligers. Hieronder geven wij u een weergave van het door de kerkvoogdij opgesteld werkplan.

  1. Zondagse erediensten

Deze worden verzorgd door dhr. G. Dijkgraaf ‘ 0577 401785. Gijs en Leida doen ook het voorbereidende werk voor de dagelijkse activiteiten.

  1. Huwelijk en begrafenis

Deze worden verzorgd door ons kostersechtpaar fam. G. Dijkgraaf en bij afwezigheid mw. E. Hop ‘ 0577 401757.

  1. Tuin

Het wekelijkse tuinonderhoud, verantwoordelijk voor vuilcontainers, sneeuw- c.q. bladruimen.

  1. Technische Zaken

Verschillende mensen die we kunnen oproepen voor kleine technische zaken (bijv. opstellen jaargids, reparatie stopcontact, instellen CV, programma, verzorging vlaggen officiële dagen enz.
Contactpersoon van tuin en technische zaken is: dhr. G. Bos ‘ 0655904005.

  1. Schoonmaak

Contactpersoon: dhr. H. Hop ‘ 0612764833.

  1. Algehele coördinatie

Deze ligt onder verantwoording van de Hervormde Gemeente te Uddel. Alle vergaderingen c.q. activiteiten moeten centraal gemeld worden anders krijgen we een chaos. Centraal meldpunt/aanspreekpunt koster G. Dijkgraaf.

P.S. Nieuwe vrijwilligers zijn van harte welkom! Opgeven bij dhr. G. Bos of dhr. H. Hop Bij voorbaat dank! Ook onze hartelijke dank aan degenen die al meedoen met het vrijwilligerswerk.

Het college van kerkrentmeesters is momenteel als volgt samengesteld.

Ouderling-kerkrentmeester H. Hop              voorzitter telefoon: 06-12764833
Ouderling-kerkrentmeester G. Bos telefoon: 0577-401231
Ouderling-kerkrentmeester B. v. Vliet         Secretaris telefoon: 0577-456258
kerkrentmeester R. van Dijk telefoon: 0577-401609
kerkrentmeester Penningmeester telefoon:
Lid P. Ploeg telefoon: 06-20584992
Lid R. v. d. Hoek telefoon: 0577-402289
Bankrekening NL59RABO 038.33.57.640 t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. Uddel
Bankrekening NL t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. Uddel
Correspondentie: College van kerkrentemeester Herv Gem Uddel
p/a Meervelderweg  55/a
3888 NH Uddel
email: cvk@hervormduddel.nl