Op de zondag is elke eerste collecte bestemd voor de diaconie. De Diaconie heeft tot taak te zorgen dat zij die noodlijdend zijn hulp geboden kan worden. Het is daarom goed om aan anderen die het moeilijk hebben te denken. Ook in deze tijd zijn er mensen die afhankelijk zijn van de hulp van ons. Dit kan in financieel opzicht zijn of materieel opzicht. Te denken valt aan extra kosten als gevolg van werkloosheid, ziekte, materieel verlies door rampen of geweld. Wanneer we ons indenken afhankelijk te zijn van anderen, dan beseffen we pas wat onze gaven voor anderen mogen betekenen. Het is daarom goed om een deel van wat we van de Heere ontvangen hebben, af te zonderen voor hen die gebrek lijden. Het is een Bijbelse opdracht om mededeelzaam te zijn. In Jakobus 2 lezen we dat het geloof pas levend is wanneer we ook hierin werkzaam zijn. “Wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft, en hij heeft geen werken? Kan dat geloof hem zalig maken? Als er nu een broeder of zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijks voedsel, en iemand van u zou tegen hen zeggen: Ga heen in vrede, word warm en word verzadigd, en u zou hun niet geven wat het lichaam nodig heeft, wat voor nut heeft dat dan? Zo is ook het geloof als het geen werken heeft, in zichzelf dood.” Als Diaconie proberen we zoveel mogelijk collectes vooraf een bestemming te geven. Het betreft dan veelal het steunen van stichtingen die naast het bieden van hulp, ook het evangelie bekend willen maken zowel in Nederland als daar buiten. Echter zijn we ook geroepen om gelden af te dragen aan de landelijke kerkorganisatie voor hulpverlening vanuit de gezamenlijke gemeenten. Deze verplichte bijdragen worden bekostigd uit de opbrengsten van de algemene diaconiecollecten. Verder zijn er de speciale collectes voor hulpverlening bij rampen. We danken de Heere dat we als gemeente in de gelegenheid zijn om anderen bij te staan in hun nood. Beseffend dat we niet beter zijn dan anderen die nood hebben. Het is goed om bewust te geven van wat ons is toevertrouwd. In Matt. 25 lezen we: “Wanneer u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dit voor Mijn gedaan.”

Kerkradio en bestellen Cd’s

Cd’s van gemaakte opnames kunt u bestellen en afhalen bij diaken Dhr. N.Deij,  telefoon   0577-785017,  email: diaconie@hervormduddel.nl . De kosten zijn € 5,- per CD. Indien u niet in de gelegenheid bent deze op te halen zal hij deze bij u bezorgen. Tevens kunt u met hem contact opnemen wanneer u een kerkradio wenst. De kosten zijn € 15,- per kwartaal. U ontvangt ook een kerktelefoonbusje ter vervanging van de collecten. De bestemming is 50% voor het werk van diaconie en 50% voor het werk van de kerkrentmeesters. De busjes worden rond mei en november geleegd. Mocht u door ziekte tijdelijk een kerkradio wensen, dan is dit ook mogelijk.

Voor elkaar vakantieweken

De Hervormde vrouwenbond organiseert ieder jaar vakantieweken voor diverse doelgroepen. Zo zijn er weken voor mensen met een lichamelijke handicap of beperking, mensen met een verstandelijke handicap of beperking, gasten met dementie en hun mantelzorger, alleengaanden en jongeren met autisme / ASS. Meer informatie vindt u op: www.hervormdevrouwenbond.nl/vakantieweken

Contactpersoon: J.P. van Vuuren.

Een hartelijke groet vanuit de diaconie.

 

De diaconie bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter,

Dhr. J. van Vuuren, telefoon 0577- 401883, email: diaconie@hervormduddel.nl

Penningmeester,

Dhr. E van Lagen ,  telefoon 06-51581852, email: diaconie@hervormduddel.nl 

Secretaris,

email: diaconie@hervormduddel.nl

Algemeen,

Dhr. L. v.d. Brink,  telefoon 0577-402070, email: diaconie@hervormduddel.nl